Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztatás célja, hogy Lévai Andrea tevékenységének helyszíne: Budapest, 1204  Nagysándor József u. 99. 

Weboldal: https://andio.hu/) adatkezelőtől, mint kozmetikustól, (a továbbiakban: Kozmetikus) igénybe vett szolgáltatás alapján (a továbbiakban: kozmetikai kezelés) a vendégek tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésről.

 

A tájékoztatási kötelezettségről az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 20. §-a rendelkezik.

Adatkezelés kozmetikai kezeléssel összefüggésben

 

 1. Az adatkezelő: Lévai Andrea e.v. Adószám: 59413741-1-43
 2. Tevékenységének helyszíne: Andio Beauty Home, Budapest XX. kerület Nagysándor József u. 99.
 3. Honlap cím: https://andio.hu
 4. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján – önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást a kozmetikai kezelést megelőzően a vendégnek adott adatkezelésről való szóbeli tájékoztatás, illetve a Kozmetikus és a vendég által aláírt „hozzájárulási nyilatkozattal” adják meg.
 5. Az adatkezelés célja: A kozmetikai kezelés megkezdéséhez szükséges állapot felmérés, valamint a kezelés eredményéről „előtte- utána” fénykép készítése.
 6. Az adatkezelés helye, adatok tárolásának módja – a Kozmetikus az adatkezelést a fent megjelölt telephelyén folytatja, – a Kozmetikus az „előtte-utána” fényképeket, az adatokat elektronikusan tárolja.
 7. A nyilvántartott adatok köre – az „előtte-után” fénykép alapján készült képmás, – a hozzájáruló nyilatkozatban megadott adatok.
 8. Az adatkezelés időtartama: A Kozmetikus az elkészült fényképeket az okostelefonja SD kártyáján tárolja. Az elkészült fényképek a tárhelyszolgáltató szerverén tárolja. A fotók tárolásának időtartama: okostelefonon 3 évig, – tárhelyen 3 évig. A fent megadott határidők elteltét követően –kérésre hamarabb- a Kozmetikus törli a fényképeket.  A Kozmetikus a „hozzájáruló nyilatkozatokat” az aláírástól számított 5 évig megőrzi.
 9. Az adatok védelme: A Kozmetikus minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem működik. Kozmetikus kiemelt figyelmet fordít az adatok bizalmas kezelésére. A fenti cél érdekében adatkezelő a kezelésében lévő adatokat kizárólag a saját rendelkezése alatt lévő szervereken tárolja. A Kozmetikus a „hozzájáruló nyilatkozatokat”, illetve az azon található személyes adatokat harmadik személynek nem adja át.
 10. Automatizált adatkezelés: marketing célú adatgyűjtés és tárolás történik a szolgáltató szerverén. Az adatok harmadik félhez nem kerülnek.

 

Adatkezelés a weboldallal összefüggésben

 

 1. Adatfeldolgozó, a tárhely szolgáltató VPS szervere
 2. név:  Contabo GMBH, Aschauer Straße 32a, 81549 München, Németország – honlap https://contabo.com
 3. Adatkezelés jogalapja: A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával adja meg.
 4. Adatkezelés célja A Kozmetikus munkájának elősegítése, vendégek tájékoztatása. A https://andio.hu/ weboldal akadálymentes működése.

 

Kezelt adatok köre

 1. IP cím
 2. A Kezeléssel kapcsolatos adatok
 3. Adattovábbítás – tárhelyszolgáltató részére, – a I. 6-7. pontokban meghatározottak alapján.
 4. Hírlevél Kozmetikus a hírlevélre feliratkozó felhasználók számára a vállalkozási tevékenységével összefüggésben hírlevelet küld. A hírlevélről egy kattintással le lehet iratkozni

 

JOGORVOSLAT

 

Jogok gyakorlása, jogorvoslat

 1. A vendég az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban, illetve az Info tv.-ben biztosított jogaival. A vendég kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való – hozzáférést (a vendég jogosult arra, hogy a Kozmetikustól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon) (GDPR 15. cikk), 4 – helyesbítést (a vendég jogosult arra, hogy kérésére a Kozmetikus indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk), – törlését (a vendég jogosult arra, hogy kérésére a Kozmetikus indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A kozmetikus pedig köteles arra, hogy a vendégre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk), – kezelésének korlátozását (a vendég jogosult arra, hogy kérésére a Kozmetikus korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk), – adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (a vendég jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén) (GDPR 20. cikk), – tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (a vendég jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Kozmetikus a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a vendég érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. cikk). A kérelmet a Kozmetikus postacímére v. e-mail címére kell benyújtani. A Kozmetikus a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad.
 2. Továbbá jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az ügyfél – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhat.

Budapest, 2022. május